close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  W celu umówienia się na spotkanie o przyznanie/przedłużenie ważności Karty Polaka należy wysłać wiadomość na adres: szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.),

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo określone zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  4. Złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polski Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.   

  Karta Polaka może być przyznana osobie:

  1. Nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub,

  2. Nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, lub

  3. Posiadającej status bezpaństwowca.

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uwaga!

  Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

  Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

  Wnioskodawca nie spełnia warunków przyznania Karty Polaka (jak przynależność do Narodu Polskiego, brak podstawowej znajomości języka polskiego oraz znajomości i kultywowania polskich tradycji i zwyczajów, brak złożenia oświadczenia).

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem oświadczył nieprawdę albo zataił prawdę albo, w celu użycia jako autentycznego, podrobił lub przerobił  dokument albo takiego dokumentu użył jako autentycznego.

  Wnioskodawca lub jego wstępni repatriowali się lub zostali repatriowani z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

  Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wykaz dokumentów:

   

  Dokumenty, które należy złożyć o przyznanie Karty Polaka dla osoby pełnoletniej:

  WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).

  oryginał i kserokopia paszportu – wystarczy kserokopia strony ze zdjęciem i podpisem oraz strony z aktualnym meldunkiem.

  dokumenty poświadczające narodowość polską (oryginały i kopie).

  Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniami.

   

  Dokumenty, które należy złożyć o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego:

  WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem dziecka. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego powyżej 13. roku życia – podpis dziecka (podpis nie może dotykać ramki).

  oryginały i kserokopie paszportu/ów (dziecka i obojga rodziców) – wystarczy kserokopia strony ze zdjęciem i podpisem oraz strony z aktualnym meldunkiem.

  akt urodzenia osoby, której dotyczy wniosek oraz kserokopia.

  Karta Polaka rodzica/rodziców – oryginał i kserokopia.

  Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniami.

  W przypadku wszystkich małoletnich, wniosek składa rodzic, który posiada Kartę Polaka za zgodą drugiego rodzica. W związku z tym przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wymagana jest obecność obojga rodziców.

   

  UWAGA! Małoletni powyżej 16. roku życia powinien być obecny przy składaniu wniosku. W przypadku składania wniosków na kilkoro dzieci do każdego wniosku należy przygotować odrębny komplet dokumentów.

  Dokumenty, które należy złożyć o przyznanie Karty Polaka przy zmianie nazwiska posiadacza Karty Polaka:

  WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).

  oryginał i kserokopie paszportu/ów (dziecka i obojga rodziców) – wystarczy kserokopia strony ze zdjęciem i podpisem oraz strony z aktualnym meldunkiem.

  akt ślubu osoby, której dotyczy wniosek oraz kserokopia.

  jeżeli zmiana nazwiska wynika ze zmiany pisowni w paszporcie decyzja administracyjna (oryginał i kserokopia).

  podanie do konsula odnośnie wydania nowej Karty Polaka, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.

  Karta Polaka – oryginał i kserokopia.

  Karta Polaka powinna być zwrócona przy wnioskowaniu o nową Kartę Polaka.

  Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniami.

   

  Dokumenty, które należy złożyć o wydanie duplikatu Karty Polaka:

  WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).

  oryginał i kserokopie paszportu/ów (dziecka i obojga rodziców) – wystarczy kserokopia strony ze zdjęciem i podpisem oraz strony z aktualnym meldunkiem.

  decyzja o przyznaniu Karty Polaka – oryginał i kserokopia.

  podanie do konsula odnośnie wydania duplikatu, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.

  Wnioskodawca nie ponosi opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: