close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI

 • Konsulat Generalny RP w Szanghaju przyjmuje petycje, skargi i wnioski w czwartki w godzinach 14:00-16:00 lub po uprzednim umówieniu terminu przy pomocy adresu poczty elektronicznej (szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl).

   

  Petycje, skargi i wnioski mogą być wnoszone do urzędu pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi do protokołu wymaga osobistego stawienia się w urzędzie i podpisania protokołu.

   

  Dopuszczalne jest złożenie petycji, skargi lub wniosku w imieniu innej osoby, jednakże w takim przypadku, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

   

  Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

   

  Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o petycjach z dn. 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: