close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI W KONSULACIE

 • Praktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), jak i w podległych mu placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w MSZ.

   

  Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  

   

  Praktyki studenckie, absolwenckie i zawodowe w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju są nieodpłatne.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb MSZ.

   

   

  Kandydaci na praktyki zawodowe przyjmowani są na podstawie pisemnych umów o współpracy zawartych ze szkołami policealnymi.

   

  Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

   

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w  placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

   

  W celu odbycia praktyki/stażu/wolontariatu w KG RP w Szanghaju należy przesłać zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem.  Formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.  

   

  Aplikacje składane w formie kserokopii należy wypełnić czarnym długopisem. Dokumenty niekompletne, wypełnione nieczytelnie, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

   

  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

   

  Szczegółowe pytania na temat praktyk, wolontariatu i stażu w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl    

   

   

   

   

  Tagi: praktyki

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: